لطفا وجه کالای درخواستی خود را به این حساب واریز نمایید:

 

 

 

شماره کارت و شماره حساب بانک اقتصاد نوین:

 

6274129009377907

106-800-3448004-2

 

شماره کارت و شماره حساب  بانک ملی :

 

6037991327538314

0339553772000

 

بنام محمدرضا آتش سخن

بازدید: 9098